Ashnatv;

Trump 2020 politics – VOA Ashna

Trump 2020 politics – VOA Ashna

مسیر رئیس جمهور ترمپ برای انتخاب مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بیش از قبل پیچیده تر شده است. آقای ترمپ با برخی تصامیم اش در عرصه اقتصاد امریکا، از ان منحیث دستاورد مثبت خود یاد میکند ولی برخی از کارشناسان امور اقتصادی هشدار می دهند که امریکا ممکن در سال 2020 با رکود…

Read More